1940-1990 

     Nepriklausomos Lietuvos dailės plėtotę nutraukė 1941 m. prasidėjusi SSRS okupacija ir Antrasis pasaulinis karas. Po karo lietuvių dailė suskilo į dvi šakas - tėvynėje likusių ir į Vakarus emigravusių dailininkų kūrybą. Lietuvą priversti palikti dailininkai pasklido Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, Europoje, saugodami savo krašto dailės tradicijas ir kartu patirdami kitų šalių dailės poveikį. LDM rinkinyje yra emigracijoje kūrusių bei kuriančių dailininkų - Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus, Alfonso Dargio, Prano Domšaičio, Albino Elskaus, Prano Gailiaus, Adomo Galdiko, Vytauto Igno, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kasiulio, Vytauto Kašubos, Petro Kiaulėno, Prano Lapės, Žibunto Mikšio, Antano Mončio, Vaclovo Rato-Rataiskio, Vyto Sakalo, Magdalenos Stankūnienės, Elenos Urbaitytės, Telesforo Valiaus, Alberto Vesčiūno, Romo Viesulo, Viktoro Vizgirdos, Kęstučio Zapkaus, Kazimiero Žoromskio ir kt. tapybos, skulptūros, grafikos kūrinių.

     Lietuvos dailininkams pokaryje buvo primestas socialistinio realizmo metodas. Aukščiausiai vertintas "teminio paveikslo" žanras: revoliucijos istorijos ir naujo komunistinio gyvenimo scenos. Individualumas, stiliaus savitumas buvo varžomi. Daugiau laisvės meninei kūrybai suteikta postalininiame laikotarpyje. Nuo 7 deš. pagrindiniu Lietuvos dailės siekiu tapo nacionalinio identiteto išsaugojimas ir puoselėjimas modernizmo tradicijas tęsiančioje kūryboje. Neturėdami aktyvių tiesioginių ryšių su to meto Vakarų daile, 7-9 deš. Lietuvos dailininkai plėtojo individualias realizmo, ekspresionizmo, siurrealizmo, abstrakcijos ir kitų moderniosios dailės krypčių versijas.

     XX a. II pusėje Lietuvoje kūrusių dailininkų darbų rinkiniai LDM itin gausūs ir reprezentatyvūs. Tapybos rinkinyje - XX a. viduryje kūrybos kelią pradėjusių lietuvių tapybos klasikų Antano Gudaičio, Leono Katino, Vytauto Mackevičiaus, Algirdo Petrulio ir kt., taip pat 7-8 deš. iškilusių tapytojų Valentino Antanavičiaus, Vytauto Ciplijausko, Eugenijaus Antano Cukermano, Kosto Dereškevičiaus, Silvestro Džiaukšto, Vincento Gečo, Leonardo Gutausko, Dalios Kasčiūnaitės, Lino Katino, Vinco Kisarausko, Algimanto Kuro, Antano Martinaičio, Augustino Savicko, Mindaugo Skudučio, Raimundo Sližio, Leopoldo Surgailio, Aloyzo Stasiulevičiaus, Arvydo Šaltenio, Jono Švažo, Algimanto Švėgždos, Leonardo Tuleikio, Povilo Ričardo Vaitiekūno, Sofijos Veiverytės ir kt. bei 9 deš. į dailės gyvenimą įsiliejusių Jono Gasiūno, Rimvydo Jankausko (Kampo), Vilmanto Marcinkevičiaus, Ričardo Nemeikšio, Vyganto Paukštės, Audronės Petrašiūnaitės, Šarūno Saukos, Mikalojaus Šalkausko, Arūno Vaitekūno ir kt. tapytojų kūriniai.

     XX a. II p. skulptūros įvairovę reprezentuoja jau tarpukariu pasireiškusių Petro Aleksandravičiaus, Roberto Antinio, Juozo Kėdainio, Jono Mikėno ir kt. darbai, 7-9 deš. ryškiausioms tendencijoms atstovauja Alfonso Ambraziūno, Roberto Antinio (jaun.), Konstantino Bogdano, Algimanto Boso, Ksenijos Jeroševaitės, Gedimino Jokūbonio, Gedimino Karaliaus, Stanislovo Kuzmos, Dalios Matulaitės, Petro Mazūro, Mindaugo Navako, Leono Striogos, Vytauto Šerio, Stepono Šarapovo, Šarūno Šimulyno, Vlado Urbanavičiaus, Teodoro Kazimiero Valaičio, Vlado Vildžiūno, Broniaus Vyšniausko ir kt. bei jauniausios kartos skulptorių Algio Lankelio, Artūro Railos, Mindaugo Šnipo, Gedimino Urbono kūriniai.

     Grafikos rinkinyje pirmųjų pokario dešimtmečių grafiką reprezentuoja Vytauto Jurkūno, Antano Kučo, Jono Kuzminskio, Petro Rauduvės ir kitų dailininkų estampai bei knygų iliustracijos, vėlesnių dešimtmečio grafikų Viktorijos Daniliauskaitės, Irenos Daukšaitės-Guobienės, Gražinos Didelytės, Stasio Eidrigevičiaus, Rimtauto Gibavičiaus, Danutės Gražienės, Kęstučio Grigaliūno, Eduardo Juchnevičiaus, Danutės Jonkaitytės, Vytauto Jurkūno (jaun.), Vytauto Kalinausko, Stasio Krasausko, Arvydo Každailio, Leono Lagausko, Broniaus Leonavičiaus, Albinos Makūnaitės, Lili Janinos Paškauskaitės, Audriaus Puipos, Petro Repšio, Edmundo Saladžiaus, Aldonos Skirutytės, Birutės Stančikaitės, Jūratės Stauskaitės, Algirdo Steponavičiaus, Aspazijos Surgailienės, Domicelės Tarabildienės, Vytauto Valiaus, Kęstučio Vasiliūno, Mikalojaus Povilo Vilučio, Birutės Žilytės, Alfonso Žviliaus ir kt. kūriniai.

     XX a. II p. fotografijos rinkinyje - žymiausių Lietuvos fotografų: Vytauto Balčyčio, Violetos Bubelytės, Alfonso Budvyčio, Algimanto Kunčiaus, Vito Luckaus, Alvydo Lukio, Aleksandro Macijausko, Remigijaus Pačėsos, Romualdo Požerskio, Romualdo Rakausko, Antano Sutkaus, Gintauto Trimako, Artūro Valiaugos, Rimaldo Vikšraičio ir kt. darbai.